Nuo 2012 m. lapkričio mėn. 9 d. VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis yra įsijungusi į apskrities greitosios medicinos pagalbos pajėgų valdymo sistemą, įdiegtos naujos technologijos iškvietimų priėmimui ir perdavimui. Skambučius iš gyventojų priima ir  pajėgas valdo apskrities dispečerinė Kaune.

    Į greitosios medicinos pagalbos stotį paskambinęs asmuo turi tiksliai ir aiškiai atsakyti į visus dispečerio pateiktus klausimus.
Į skambutį atsiliepiama:
    "Kauno miesto greitoji, koks yra įvykio vietos adresas ?" (kartojama du kartus)
    "Koks yra telefono, iš kurio skambinate numeris ?" (kartojama du kartus)
    "Gerai, pasakykite, kas būtent atsitiko ?"
     jei nėra aišku: "Ar dabar esate su pacientu ?"
     jei nėra aišku: "Kiek (dar) žmonių sužeista (serga) ?"
    užspringimo atveju: "ar jis/ji kvėpuoja, ar nors kiek kosėja ?"
    "Kiek jam/jai metų ?"
    "Ar jis/ji sąmoningas/a (reaguojantis/i) ?"
    "Ar jis/ji kvėpuoja ?"
    Dispečeris parinks vieną paciento nusiskundimą atitinkantį atvejį ir toliau uždavinės tikslesnius ir tikslinančius klausimus, susijusius su esama paciento būkle.
    Kvietėjas, pagal galimybę turėtų pasitikti ir palaukti greitosios medicinos pagalbos ekipažo, nurodyti kaip greičiau pasiekti pacientą.


SVARBU:
    Skambinantysis turi tiksliai klausyti visų dispečerio nurodymų, aiškiai atsakyti į jam užduodamus klausimus, esant galimybei vykdyti visus dispečerio nurodymus.

    Greitosios medicinos pagalbos telefonas, bendrasis  pagalbos telefonas - 112.
Informacija pacientams
VšĮ KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTISLIETUVOS TELEFONINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TARNYBŲ ASOCIACIJOS TELEFONŲ NUMERIAI IR DARBO LAIKAS

ŠIAIS NUMERIAIS NEMOKAMAI GALIMA SKAMBINTI IŠ VISOS LIETUVOS

Nr.

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

1

Jaunimo linija
Budi savanoriai konsultantai

8 800 28888

I-VII visą parą

2

Vaikų linija
Budi savanoriai konsultantai, specialistai

116 111

I-VII 11:00 - 21:00

3

Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.

8 800 77277

I-V 16.00 - 20.00

4

Pagalbos moterims linija
Budi specialistai, savanoriai konsultantai

8 800 66366

I-V 10:00 - 21:00

5

Vilties linija 
Budi specialistai, savanoriai konsultantai

116 123

I-VII visą parą

800-ąją paslaugą apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų.

Emocinė parama internetu

Nr.

Psichologinės pagalbos tarnyba

Interneto adresas

Atsakymo laikas

1

Vaikų linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje:http://www.vaikulinija.lt

Atsako per 2 dienas

2

Jaunimo linija“

Registruotis ir rašyti svetainėje:http://www.jaunimolinija.lt/internetas

Atsako per 2 dienas

3

Vilties linija“

Rašyti svetainėje:http://paklausk.kpsc.lt/contact.phparba vilties.linija@gmail.com

 Atsako per 3 darbo dienas

 4

Pagalbos moterims linija“

Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt

 Atsako per 3 dienas

Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.ltINFORMACIJOS  PACIENTUI   TEIKIMO  TVARKA


    Informacija pacientui ir apie pacientą teikiama remiantis LR SAM 2010.03.01 d. patvirtintu "Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu" Nr.I-1562.

1. VšĮ Kaišiadorių GMPS pildomi, tvarkomi ir nustatyta tvarka (3 metus) saugojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos formos pacientų medicinos dokumentai (forma Nr. 109/a, forma Nr. 110/a) sveikatos  priežiūros tikslais.
2. Pacientas turi teisę prašyti susipažinti su asmens duomenimis bei prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik įstatymų nustatyta tvarka.
3. Įstaigos vadovas arba jo  paskirtas atsakingas darbuotojas turi paaiškinti pacientui įrašų medicinos dokumentuose reikšmę.
4. Jeigu pacientas nustato, kad duomenys tvarkomi nesąžiningai ar neteisėtai, gali raštu kreiptis į įstaigos vadovą, kuris privalo patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir sąžiningumą ir jei  reikalavimas yra pagrįstas, medikas  privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba su diagnoze, gydymu ar slauga nesusijusius duomenis.
5. Įrašai medicinos dokumentuose turi būti taisomi ar naikinami per 5 dienas  po to, kai    pareikalauja (paprašo) pacientas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.
6. Taisymo ar įrašų naikinimo veiksmų medicinos dokumentuose atlikti negalima, jeigu prašoma taisyti ar sunaikinti saugomus dokumentus, kurie pagrįstai gali būti laikomi galinčiais turėti tam tikros teisinės ar medicininės reikšmės kitiems asmenims, o ne pacientui, taip pat atvejais, kai dokumentus taisyti ar naikinti draudžia įstatymas.
7. Įstaiga negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti medicininių dokumentų kopijas. Jeigu informacija kitiems asmenims vis tiek teikiama, ji gali būti teikiama tiek, kiek tai nedaro žalos paciento ar kito asmens privataus gyvenimo interesams.
8. Informacija apie pacientą turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus.
9. Kai įstaiga, suteikdama informaciją apie pacientą (pačiam pacientui, jo atstovui, globėjui) ar sudarydama sąlygas gauti tokią informaciją ar paciento medicininių dokumentų kopijas negali būti laikoma atitinkančia rūpestingumo laipsnį, kokio tikimasi iš sąžiningo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, įstaiga neturi atlikti tokių veiksmų (LR CK 6.736. str.) 
10 Pacientui pageidaujant susipažinti su savo medicininiais dokumentais, įstaigos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į paciento amžių ir sveikatos būklę, privalo jam suprantama forma paaiškinti medicininę įrašų reikšmę.
11. Pacientui pageidaujant gauti medicininių dokumentų išrašą, jis turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.  Medicininių dokumentų išrašai turi būti paruošiami taip, kad nepakenktų kitų asmenų interesams.
12.Tais atvejais, kai paciento teisės susipažinti su informacija yra ribojamos, informacija pateikiama paciento atstovams.  Esant galimybei, tai įrašoma GMP kvietimo kortelėje formoje Nr. 110/a.  
13. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
14. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija apie pacientą gali būti teikiama:
14.1. įstaigos  medicinos personalui, tiesiogiai dalyvaujančiam gydant ar pervežant  pacientą;
14.2. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
14.3. paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams, tiek kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti, jeigu pacientas yra iki 16 metų amžiaus arba yra laikomas nesugebančiu protingai vertinti savo interesų;
14.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
14.5. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
15. Asmenys, turintys raštišką paciento sutikimą gauti konfidencialią informaciją, norėdami gauti ją raštu turi pateikti raštišką prašymą. Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paciento vardas ir pavardė, prašomos informacijos apimtis. Su prašymu turi būti pateikiamas raštiškas paciento sutikimas suteikti apie jį konfidencialią informaciją. Teikdamas prašymą pareiškėjas turi pateikti pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymai registruojami įstaigos raštinėje. Raštinės darbuotojas padaro pareiškėjo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir prideda ją prie prašymo. Raštiška informacija asmenims, turintiems paciento rašytinį sutikimą, pateikiama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
16. Visa pacientams skirta informacija yra GMP automobiliuose segtuve "Informacija pacientui" ir skelbiama įstaigos  skelbimų stende. Už pacientams skirtos informacijos savalaikį papildymą, peržiūrėjimą atsakinga  slaugos administratorė.

                           
Informacija teikiama:  Beržyno g. 27, Kaišiadorys
                                   tel.: 8(346)52177;  8(346)51567